divendres, 11 de maig de 2018

Ajuts per a menjador curs 2018-19


Benvolgudes famílies,

El Consell Comarcal del Montsià ha convocat els ajuts per l’assistència al menjador per al curs 2018-2019.

Documentació general que s’ha d’ajuntar:

-        Sol·licitud i annexos degudament emplenats i signats (recollir-los a secretaria del centre).
-        Fotocòpia DNI, NIE i passaport o document on consti la fotografia del pare, mare o progenitors o tutoria legal, i dels germans de l’alumne sol·licitant menors de  25 anys.
-        Fotocòpia del DNI, NIE, NIF de l’alumne sol·licitant on consti fotografia. En cas de no disposar d’aquest document podeu sol·licitar el NIF K, que és immediat i gratuït. Us heu d’adreçar a l’Agència Tributaria C/ Ulldecona, 31 de Tortosa de 9h a 14h.
-        Informació sobre el codi identificació IDALU de l’alumne sol·licitant (secretaria del centre).

Documentació específica ( si és el cas):

-        En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius ( ajuda familiar...etc ), cal aportar la següent documentació:

-  Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
-   Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat (INEM), on consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
-  Les persones que rebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat emès per Benestar i Família.
-   Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, cal aportar certificat de cotitzacions del l’any 2017.
-  Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada emès per la Seguretat Social.

-        En el cas de tenir algun membre de la família amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial, s’ha de presentar la resolució o targeta acreditativa corresponent emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents.

-        En el cas de família monoparental, carnet de família monoparental i conveni regulador, sentències de separació o divorci emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-        En el cas de família nombrosa, cal acreditar-ho mitjançant el carnet de família nombrosa, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies..

-        En el cas de tenir reconeguda la condició de família acollidora, la documentació justificativa d’aquesta situació.

-        Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats bàsiques, com alimentació, vestit ( cal sol·licitar la documentació a Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta)  i allotjament (cal sol·licitar la documentació a Habitatge del Consell Comarcal).

-        Alumnat de 6t d’EPRI: han de presentar les sol·licituds d’ajuts educatius del curs 2018-19 a l’institut on hagin d’estudiar l’ESO fins el 01/06/2018.

En el cas d’alumnat que hagi de repetir 6t pot presentar la sol·licitud fins el dia 21/06/2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ :  
DEL 14 DE MAIG  FINS L’1 DE JUNY
A LA SECRETARIA DEL CENTREHorari de secretaria:  9h a 12:30h ( de dilluns a divendres)La Direcció
Amposta, 11 de maig de 2018

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada